Spotkaliśmy się już w 5 obwodach

Kolejne obwodowe zebrania wyborcze już za nami.
Do tej pory spotkaliśmy się w 5 obwodach w Piszu, Szczytnie (obejmującym również Mrągowo), Iławie (obejmującym również Nowe Miasto Lubawskie), Ostródzie i Nidzicy ( obejmującym również Działdowo).
Dotychczas wybraliśmy 28 delegatów .
Zapraszamy na kolejne zebrania.

Listy osób zdających egzamin ustny (pozytywne wyniki egzaminu pisemnego)

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi sanitarnymi podczas egzaminu ustnego Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami.

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Inżynieryjna drogowa

Instalacyjna elektryczna

Inżynieryjna hydrotechniczna

Inżynieryjna mostowa

Instalacyjna sanitarna

Instalacyjna telekomunikacyjna

Konstrukcyjno-budowlana

KOB

SRK

Rządowy Proces Legislacyjny – warunki techniczne

Szanowni Państwo Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych: 5) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej „ustawą o zapewnieniu dostępności”. Zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności nowe rozporządzenie powinno zostać wydane w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności, tj. od dnia 20 września 2019 r. i zastąpi ono obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1065, z późn. zm).

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji II/2021

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji II/2021 (20.11 – 10.12.2021 r.). Zapraszamy do zapoznania się. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522-29-95 lub mailowo okk@wam.piib.org.pl

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/HARMONOGRAM-EGZAMINÓW-ustnych-20-listopada-10-grudnia-2021.pdf

Termin Egzaminu Ustnego zostanie podany przy ogłoszeniu wyników Egzaminu Testowego w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie 15:00, na stronie internetowej W-MOIIB.


Zasady przeprowadzania egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane        
                        

1. Każdy zdający ma czas do 25 min. na przygotowanie się do odpowiedzi.

2. Czas przygotowania i udzielania odpowiedzi nie może przekraczać 60 minut.

3. Przy przygotowaniu się do odpowiedzi zdający może korzystać z własnych norm i przepisów prawnych wyłącznie w wersji drukowanej. Izba nie zapewni dostępu do ww. aktów w wersji elektronicznej.

4. Przebieg egzaminu jest nagrywany.

5. Zdający odpowiada na pytania w dowolnej kolejności .

6. Stosowanie jakichkolwiek własnych urządzeń elektronicznych w czasie przygotowywania się lub udzielania odpowiedzi powoduje automatyczne zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.