W dniu 05.07.19r. Obradowała Rada W-MOIIB

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 22.05.2019r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 05.07.2019r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 29.05.2019r.
 6. Informacje z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB w dniach 28-29.06.2019r.
 7. Informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.
 8. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB na rok 2019 według stanu na koniec maja br.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji budżetu W-MOIIB na 2019 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych PIIB.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 14. Sprawy różne i wniesione.

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB – Stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane

28-29 czerwca 2019 r. odbywa się w Warszawie XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad oceniono działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2018. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Na tegoroczny XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przybyło około 200 delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb, reprezentujących ponad 117 tys. osób, należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W czasie pierwszego dnia obrad uczestnicy XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB wysłuchali sprawozdań wszystkich krajowych organów statutowych  Izby oraz podsumowali działalność PIIB w 2018 roku. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane przyjęte w dniu 29 czerwca 2019 r.  – link