Uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 09 lipca 2018 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
XXXI sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 18 – 30 maja 2018 r. Do egzaminów w 6 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa. elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 141 osób, z czego 101 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2548 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. inż. Joanna Rodziewicz – Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izy Architektów RP. List gratulacyjny przesłał również Poseł na Sejm RP Mirosław Pampuch.
13 osób które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1.,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art.8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w dniu 09.07.2018 r.

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zapraszają na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, które odbędzie się w dniu 09.07.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Nautica Hotelu Omega, ul. Sielska 4a w Olsztynie.

Program uroczystości:

16.00 – 16.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

16.15 – 16.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

16.30 – 16.45 Wystąpienia zaproszonych gości

16.45 – 18.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.