Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji II/2020 r. ODWOŁANY!

PZITB o. Olsztyn z przykrością informuje, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym Kraju wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. poz.1829), jesteśmy zmuszeni ODWOŁAĆ KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji II/2020 r.

Sytuacja jest rozwojowa, zatem o szczegółach i nowych terminach KURSU będziemy informować na bieżąco, adekwatnie do komunikatów podawanych przez Rząd, odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.  Nasza decyzja podyktowana jest zdrowiem i bezpieczeństwem naszych Uczestników i Wykładowców. Zapraszamy na kolejne edycje KURSU, ogłoszenia o nowym KURSIE pojawią się na stronie internetowej oraz fb W-MOIIB.

Odeszła

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa  

mgr inż. BARBARY MALEC

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom
z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

składa

Przewodniczący oraz członkowie Okręgowej Rady W-MOIIB

Basia pozostanie w naszych sercach.
Zapamiętamy ją jako ciepłą i sympatyczną osobę.

BARBARA MALEC (1944–2020) ukończyła w 1967 r. Wydział Budownictwa Ogólnego Politechniki Łódzkiejz tytułem magistra inżyniera budownictwa. Uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w tej specjalności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową, która była jej pasją kontynuowaną do ostatnich dni. 

Od 1974 r. oddana pracy społecznej w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zorganizowała Oddział PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, pełniąc przez 20 lat funkcję jego przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Głównego PZITB, a następnie przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. We wrześniu br., na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (11–13 września 2020 r.) przyznano Jej zaszczytną godność Członka Honorowego PZITB.

Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa związana od początku jego istnienia. Uczestniczyła w pracach Międzystowarzyszeniowego Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB. Od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB, a w 2014 roku została wybrana na przewodniczącą Rady Łódzkiej OIIB i funkcję tę pełniła także w bieżącej kadencji.

Aktywnie działała w samorządzie zawodowym jako delegat Łódzkiej OIIB na okręgowe i krajowe zjazdy we wszystkich kadencjach. Była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji, a od 2010 r. członkiem Krajowej Rady PIIB (w III kadencji także członkiem Prezydium Krajowej Rady PIIB).

Postępowanie kwalifikacyjne do sesji II/2020 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane II/2020 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.
Najbliższy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się dnia 4 grudnia 2020 r. Dokładny harmonogram godzinowy zostanie ogłoszony bliżej daty egzaminu.

Informacji o zakwalifikowaniu do egzaminu biuro OKK W-MOIIB udziela również telefonicznie (pod numerem telefonu 89 522 29 95) lub drogą mailową okk@wam.piib.org.pl

UWAGA: OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane.

NIE ZWLEKAJ – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!
na kurs przygotowujący
do egzaminu na uprawnienia budowlane

– sesja II/2020 !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 24 – 25 października 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości , prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena : 1.800,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn przed rozpoczęciem kursu:

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/karta-zgłoszenia-PZITB-I.2020.pdf

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres : kurs@pzitbolsztyn.pl

UWAGA:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ORGANIZATOR KURSU zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty lub odwołania kursu w całości.