Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. Olsztyn
zaprasza na

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Sesja wiosenna I/2023 –  egzamin w dniu 26.05.2023 r.

 • kurs w trybie hybrydowym
TERMINY ZAJĘĆ:  

22 – 23.04.2023zajęcia on-line
06 – 07.05.2023 – zajęcia stacjon.
13 – 14.05.2023 – zajęcia on-line
20 – 21.05.2023 – zajęcia stacjon.
MIEJSCE:  

zajęcia stacjonarne (2 weekendy): siedziba W-MOIIB  

zajęcia on-line (2 weekendy): platforma Microsoft Teams

w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kurs@pzitbolsztyn.pl


Karta zgłoszenia uczestnictwa
tutaj

Cena: 2.000,00 zł.

(możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

Organizowany przez PZITB o.Olsztyn kurs daje gwarancję jakości. Prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel: 508-165-512
lub e-mail:  kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – to ostatnia chwila na zapisy !!!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Organizator kursu zastrzega możliwość zmiany formy, miejsca, daty lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.

Spotkaliśmy się w Bartoszycach

W dniu 21.03.23r. przedstawiciele W-MOIIB spotkali się z członkami W-MOIIB z powiatu bartoszyckiego oraz władzami lokalnego samorządu i przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej. Na zaproszenie przybyli Burmistrz Bisztynka, Starosta powiatu bartoszyckiego, Naczelnik Wydziału architektury i budownictwa Starostwa bartoszyckiego oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Spotkanie podzielone było na 3 części : Wprowadzenie, omówienie idei spotkań, statystyki z dotychczas odbytych spotkań w powiatach, przedstawienie działań PIIB na szczeblu krajowym. Druga część to informacje bieżące z prac i działalności W-MOIIB (m.in. szkolenia, integracja, pomoc materialna, odznaczenia, większe wydarzenia, komunikacja – strona internetowa, Facebook, wydawnictwo ). Część trzecia poświęcona była dyskusji na temat potrzeb lokalnych i oczekiwań członków wobec Izby oraz określeniu styku współpracy członków W-MOIIB z samorządem lokalnym.

Posiedzenie Rady W-MOIIB pierwsze w 2023r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 16 grudnia 2022r.
 • Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 19.01.2023r.
  i 02.03.2023r.
 • Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 01.02.2023r.
 • Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 • Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę w okresie sprawozdawczym kwiecień 2022 – kwiecień 2023.
 • Informacje o działalności okręgowych organów W-MOIIB :

– Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

– Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Informacje w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Informacja Zespół ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji prowizorium budżetu na rok 2023.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2022 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie projektów Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów do organów W-MOIIB XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia projektu ramowego programu działalności Izby na okres od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2024 roku.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady
  W-MOIIB w okresie sprawozdawczym 2022r. – 2023r. do przedłożenia na XXII Zjeździe Sprawozdawczym.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Omówienie listy kandydatów Prezydium i Komisji XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Omówienie przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Wybór protokolanta Zjazdu.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 • Sprawy różne i wniesione.
 • Zakończenie obrad.

Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2023 Targi Elektrotechnika  i 30-te Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2023 Targi Światło/Light Fair

W dniu 15.03.23r. w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie rozpoczęły się 20-te Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2023 Targi Elektrotechnika  i 30-te Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2023 Targi Światło/Light Fair

Jednocześnie przy targach odbywało się wiele interesujących szkoleń obejmujących problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, teletechniką oraz oświetleniem i OZE.

Obecnością na targach zaszczycił Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki oraz Wiceprezes PIIB Mieczyslaw Grodzki.

Nie mogło tam zabraknąć również Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosława Kuklińskiego oraz Skarbnika Rady W-MOIIB Arkadiusza Gniewkowskiego – elektryków z krwi i kości.

Link do relacji : https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5118-wreczenie-nagrod-na-miedzynarodowych-targach-swiatlo-i-targach-elektrotechnika