Uprawnienia budowlane w XXXIII sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXIII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 17 – 30 maja 2019 r. Do egzaminów w 8 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna, kolejowa, hydrotechniczna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 148 osób, z czego 112 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2762 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna, Pan Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński – w imieniu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pani Maria Danielewicz – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pani Iwona Kasprzak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pan Tomasz Gosiewski – Dyrektor biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz członkowie Rady W-MOIIB i członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB. Członek Komisji ds. etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa Pani Teresa Siemiątkowska przybliżyła wszystkim tematykę etyki zawodowej inżynierów budownictwa.
11 osób, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

Ankieta „Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo”

Związek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę dla  Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską . Dotyczy ona  wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robot), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

Ankieta dostępna jest online pod linkiem:

https://survey.atrevia.com/69686?lang=pl

Badanie potrwa nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie anonimowe i poufne. Odpowiedzi będą traktowane statystycznie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Ankietę trzeba wypełniać wchodząc na podany link. W badaniu brane są pod uwagę  tylko ankiety wypełnione w całości (zakończone).

Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 28 czerwca 2019 r.

 

Termin składania dokumentów na egzamin na uprawnienia budowlane do sesji II/2019

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji II/2019 odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji II/2019 będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać osobiście w biurze lub przesyłać pocztą na adres biura W-MOIIB.

Komunikat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP  dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa wyrażamy ubolewanie z powodu pojawienia się w nim informacji wprowadzających odbiorców w błąd.

Wbrew twierdzeniom Krajowej Rady IARP, projekty ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa nie zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do projektów ustaw z dnia 1 lutego br., które na życzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miały charakter poufny, PIIB zgłosiła w pierwszej kolejności szereg pytań, a następnie przedstawiła liczne uwagi szczegółowe.

Kolejne projekty ustaw z dnia 1 kwietnia i 29 kwietnia br., spotkały się z naszą całkowitą dezaprobatą ze względu na powrót do rozwiązań zawartych w projektach ustaw z 1 października 2018 r., co zostało zgłoszone na spotkaniu w MIiR w dniu 25 kwietnia br., a także znalazło swoje odzwierciedlenie w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 kwietnia i 6 maja br.

Nasze negatywne stanowisko do ostatnich wersji projektów ustaw było także na bieżąco publikowane na stronach internetowych PIIB w artykułach:

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20

 

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w komunikacie o autorstwie konfliktu wywołanego wokół projektu ustaw. Wielokrotnie podkreślaliśmy i ponownie przypominamy, że z inicjatywą rozdzielenia regulacji dotyczących obu zawodów i wynikających z niej szczegółowych propozycji legislacyjnych wyszła Izba Architektów RP wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wywołała więc tego konfliktu, lecz w ramach konsultacji, do których jest ustawowo zobowiązana, zwraca uwagę na skutki zmian prawnych zaplanowanych przez władze obu wyżej wymienionych instytucji. Zrzeszając osoby wykonujące odpowiedzialny zawód zaufania publicznego, nie chcemy być współodpowiedzialni za efekty wprowadzenia w życie tych pomysłów.