HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO w sesji II/2021 w dniu 19 listopada 2021 r.

  • 19 listopada 2021 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 19 listopada 2021 r. godz. 14ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB,  kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 19 listopada 2021 GODZ.09.00

  • godz. 14:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 19 listopada 2021 GODZ.14.00

Osoby zdające egzamin testowy zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka w momencie przebywania w budynku z jednoczesnym zachowaniem co najmniej 1.5 m. dystansu od innych osób.

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście bez osób towarzyszących zgodnie z zaproszeniem.

Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce, zająć miejsce zgodnie ze wskazanym w zaproszeniu numerem miejsca, wypełniony druk:

Oświadczenie Covid

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W związku z wytycznymi podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane 22.11.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) po godz. 15:00 na stronie internetowej.
Przydzielone dni i godziny egzaminu ustnego po ogłoszeniu wyników nie będą podlegały zmianie !!!

Sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA:

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi sanitarnymi podczas egzaminu ustnego Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami.

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obwiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Pierwsi delegaci w W-MOIIB wybrani

08 listopada członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrali w Piszu 3 delegatów na XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy W-MOIIB oraz Zjazdy w kadencji 2022-2026, podczas pierwszego zebrania wyborczego obwodu nr 1.

W zebraniu obwodu nr 1 obejmującym miasto Pisz i powiat piski wzięło udział 22 członków na 95 zawiadomionych co stanowi 23% frekwencję.

Obrady otworzył Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie zebrania wybrano 3 delegatów zgodnie z Regulaminem przeprowadzania obwodowych zebrań wyborczych w W-MOIIB w formie stacjonarnej.

Obrady przebiegały płynnie w dobrej atmosferze. Nie zabrakło podczas wyborów również czasu na przedstawienie informacji z działalności W-MOIIB w kadencji 2018-2022 oraz rozmów na tematy różne z życia w regionie oraz dyskusji na temat obowiązującego ustawodawstwa w przepisach okołobudowlanych.  

Gratulujemy wybranym delegatom!

Zapraszamy do udziału w następnych zebraniach wyborczych.

Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” startuje po raz szósty!

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

po raz szósty mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki czynnych członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świąteczna kartka W-MOIIB”.

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w naszym kraju, dbając o bezpieczeństwo Dzieci, Członków W-MOIIB i Pracowników biura, nasz konkurs odbędzie się w tryb zdalnym. Pracę i zgłoszenia wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: integracja@wam.piib.org.pl 

Jedynie Opiekun dziecka, którego praca wygra konkurs, zobowiązany będzie do dostarczenia dzieła w oryginale do biura W-MOIIB celem przeniesienia go w drukarni na papier i stworzenia niepowtarzalnej kartki świątecznej W-MOIIB.

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i budownictwem,
– wykonane za pomocą farb, kredek lub flamastrów,
– SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
– w formacie A4 – imię i wiek Autora pracy wpisujemy na pierwszej stronie.

W treści maila wpisujemy: imię i nazwisko autora oraz dane Opiekuna: imię i nazwisko, nr ewidencyjny WAM, adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość e-mail do Opiekunów. Do zgłoszenia należy załączyć podpisane czytelnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem „Świąteczna kartka W-MOIIB” (załącznik do regulaminu konkursu).

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/OŚWIADCZENIE-O-WYRAŻENIU-ZGODY-NA-PRZETWARZANIE.pdf

Zgłoszenia, które nie będą zawierały kontaktu do Opiekuna i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, nie będą rozpatrywane. Prosimy zachować wymagania dotyczące techniki, tzn. wykorzystanie farb, kredek lub flamastrów. Techniki np. wyklejania watą czy obsypywania brokatem – choć są niewątpliwie bardzo efektowne –  uniemożliwiają drukarni przeniesienie dzieła na papier.

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartkę świąteczną, którą roześlemy do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów i bratnich Izb!

Prace w formie scanu bądź zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail: integracja@wam.piib.org.pl   z dopiskiem „Świąteczna kartka W-MOIIB” do dnia 20.11.2021 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny poniżej.

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/02.11.2020-REGULAMIN-KONKURSU_Świąteczna-Kartka-1.pdf

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Wycieczka rowerowa w niekonwencjonalnym klimacie obchodów zaległego sylwestra.

Wiem, brzmi zaskakująco. Ale udało się połączyć plenerowy survival z butami na obcasie.

Jak do tego doszło? A w oparciu o współpracę w ramach Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Już od pewnego czasu odkryliśmy, że wykonywane zawody nie przeszkadzają nam we wspólnym spędzaniu czasu i świetnej zabawie. W dniu 09.10.2021r. po raz kolejny spotkały się 2 Izby : Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. Nasi przyjaciele z OIPIP w tym dniu postanowili świętować zaległego sylwestra. Nie zabrakło strojów do przebierania. Co to był za czas! Konkursy strzelania z łuku i wiatrówki przeplatane były konkursami na najlepszą kreację przebierankową, a wszystko to wplecione w pokaz tańców egzotycznych. Nie zabrakło nagród oraz wyróżnień.