Wyższe wymagania pracowników i droższe materiały. Rosną koszty inwestycji na Warmii i Mazurach. Radio Olsztyn

Radio Olsztyn

Inwestorzy wciąż mają problem z rosnącymi kosztami. Widać to choćby na przykładzie olsztyńskich tramwajów czy rozpoczynanej właśnie budowy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Budowa nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem okazała się o jedną trzecią droższa, niż zakładano – na szczęście brakujących 7 mln złotych udało się znaleźć. W przypadku olsztyńskiej II linii tramwajowej miasto całkowicie unieważniło przetarg – teraz szykuje nowy, w którym nie tylko uprości projekt, ale i podniesie proponowane wynagrodzenie.

Zoptymalizowaliśmy dokumentację projektową – i kosztorysy, i dokumentację techniczną. W miesiącach letnich będzie ogłaszany przetarg

– mówi wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch.

Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński dodaje, że takich przypadków jest więcej.

Ceny przetargowe, które zakładaliśmy – mówię tu o muzeum w Stębarku oraz o budowie dróg – zazwyczaj nie wystarczały, były niedoszacowane. My jako samorząd jesteśmy też instytucją zarządzającą środkami unijnymi i widzimy, że inni beneficjenci tych środków borykają się z tymi samymi problemami. W efekcie albo muszą zwiększać swój wkład własny, albo wręcz rezygnują z wykonania

– mówi marszałek Kuchciński.

Według samorządowców, ostatnich kilkanaście miesięcy to wzrosty kosztów inwestycji o kilkadziesiąt procent. Branża budowlana twierdzi natomiast, że wcale nie notuje z tego tytułu większych zysków. Bo po pierwsze – rosną koszty pracy.

Przedsiębiorcy borykają się z problemem związanym z pozyskaniem pracowników. Pracownicy chcą zarabiać więcej, więc wykonawcy próbują te koszty przerzucać na inwestorów, ale nie zawsze się da

– mówi Jarosław Kukliński, wiceprzewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

Drugi problem to drożejące materiały budowlane.

Np. są materiały, jak rury kanalizacyjnej, których koszt zależy od notowań produktów ropopochodnych. Ale przede wszystkim – tak samo jak w budownictwa – na produkcji pracują ludzie. Płace produkcji też poszły w górę

– dodaje przewodniczący Izby Mariusz Dobrzeniecki.

W najgorszej sytuacji są te firmy, które wygrywały przetargi 3-4 lata temu – gdy było tanio. Teraz – już w trakcie realizacji projektów – borykają się z problemami finansowymi. Nieoficjalnie można usłyszeć, że w przypadku jednej z ważniejszych olsztyńskich inwestycji realizująca ją firma poważnie rozważała zejście z placu budowy, bo przestawało jej się to opłacać. Ostatecznie jednak nie zeszła. Samorządowcy mówią zaś o dwóch światełkach w tunelu: po pierwsze, nie widać, by znacząco podrożały inwestycje kubaturowe, jak choćby przebudowa olsztyńskiego samotniaka. Natomiast w przypadku przetargów na modernizację dróg widać pewną stabilizację przetargowych cen.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

„Zgodnie z art. 3 ustawy osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Reguluje także, w jakich specjalnościach udzielane są uprawnienia budowlane, a także, jakie wykształcenie i praktyka są wymagane dla danego rodzaju specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 lutego 2018 r., że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Zdaniem TK, ograniczenie uprawnień budowlanych, jako ograniczenie konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu może nastąpić wyłącznie w ustawie Prawo budowlane, a nie w rozporządzeniu. Ponadto TK uznał, że specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również jedynie na mocy ustawy.

  1. „Wdrożenie powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego następuje poprzez podniesienie do rangi ustawy regulacji ograniczających uprawnienia budowlane poprzez przeniesienie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres uprawnień budowlanych (§ 10-15) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” – czytamy w informacji Kancelarii.

Uwaga: Projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Szanowni Państwo, Członkowie W-MOIIB,

w imieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, p. Mariusza Dobrzenieckiego.

Przekazujemy robocze wersje projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów na adres sekretariat@wam.piib.org.pl do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy.

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające (01.04.19r.)

Projekt ustawy o architektach (01.04.19r.)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa (01.04.19r.)

REGIONALNE FORUM INŻYNIERSKIE Sierpc, 22-23.03.2019 r.

Zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka oraz Prezesa Polska Izba Inżynierów Budownictwa Zbigniewa Kledyńskiego przy udziale pięciu Izb Okręgowych:

  • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Tematy wystąpień uporządkowano grupując je w cztery panele. Po każdym z nich przewidziano czas na dyskusję, a z możliwości zabrania głosu uczestnicy korzystali równie chętnie po to, by zadać pytanie, jak wygłosić własne komentarze i wprowadzić nowe wątki Forum zostało podzielne na IV sesje panelowe Sesja I Zawód zaufania publicznego -Inżynier budownictwa Sesja II Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany Sesja III BIM i działalność Koła Młodych MOIIB Sesja IV Przepisy Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji publicznej.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Trwają zapisy!

TRWAJĄ ZAPISY

na kurs przygotowujący

do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 6 – 7 kwietnia 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.700,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

przed rozpoczęciem kursu:

mBank 24 1140 2004 0000 3102 7849 6194

         Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@pzitbolsztyn.pl