Posiedzenie Rady W-MOIIB – 19.09.2014r.

W dniu 19.09.2014r. odbyło się okolicznościowe posiedzenie Rady W-MOIIB ponieważ miało miejsce w Sali Kopernik Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim w dniu w którym W-MOIIB obchodziła Dzień Budowlanych.
Głównym celem Rady była nowelizacja budżetu bieżącego roku oraz omówienie prowizorium budżetowego na rok 2015. Dodatkowo przekazano informacje o sprawach bieżących tj. działalności gospodarczej i stronie internetowej oraz przyjęto uchwały regulaminowe.
Na tym posiedzenie rady zakończono dziękując za merytoryczne obrady.

Obchody Dnia Budowlanych W-MOIIB 19.09.2014r.

W dniu 19 września 2014r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproszeni na uroczystość zaszczycili Nas obecnością :

– Pan Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
– Pani Halina Zaborowska-Boruch – Z-ca Prezydenta Olsztyna
– Pan Artur Urbański Z-ca Prezydenta Ełku
– Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
– Pan Artur Wajs – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
– Pan Marek Żelichowski – Z-ca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
– Pan Krzysztof Ciuńczyk – Skarbnik Podlaskiej OIIB wraz z małżonką
– Pan prof. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego
– Pan doc. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
– Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów
– Pan Andrzej Słowik – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie

Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki wygłosił refleksyjne expose poruszające rys historyczny zawodu inżyniera budownictwa oraz odniósł się w swoich wypowiedziach do czasów obecnych.

Za zasługi wniesione pracą na rzecz W-MOIIB Srebrnymi odznakami Honorowymi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznanymi Uchwałą Rady Krajowej PIIB odznaczeni zostali
Kol. Piotr Buchholz, Kazimierz Nowicki, Jerzy Jurec. Ceremonii wręczenia dokonał Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki.

Goście w przemówieniach, życzyli przede wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowiących zawód zaufania publicznego.

Po wystąpieniach Gości Kol. Andrzej Stasiorowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB wygłosił prelekcję na temat aktualnego i planowanego prawodawstwa w zakresie ustawy deregulacyjnej oraz prawa budowlanego wraz z pokrewnymi rozporządzeniami. Panel był tak „gorący” jak wchodzące w życie przepisy.

Po zakończeniu bloku okolicznościowego uczestnicy obchodów podzielili się na dwie grupy i udali z przewodnikami na wyprawę po przedzamczu gdzie przedstawiona została historia wraz ze sposobem rewitalizacji przedzamcza na cele hotelowo-konferencyjne z zachowaniem cech architektury okresu baroku.

Dzień budowlanych zakończył się oficjalną uroczystą kolacją, która przedłużyła się do późnych godzin nocnych a rozmów i wymiany poglądów nie było końca………

Listy gratulacyjne otrzymane z okazji Dnia Budowlanych

 

UWAGA WAŻNE: indywidualne konta w izbie okręgowej W-MOIIB

Szanowni Państwo, członkowie W-MOIIB !

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca września 2014r., każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej (W-MOIIB).
Odpowiednie numery kont będą generowane na wysyłanych przez PIIB blankietach opłat dostarczanych
co miesiąc wraz z czasopismem „Inżynier Budownictwa”.
Indywidualny numer konta jest także także dostępny na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat oraz dokonanie stosownych zmian w przelewach zdefiniowanych.

Bliższych informacji na temat kont indywidualnych udziela dział ewidencji członków pod nr tel. (89) 527-72-02 lub w siedzibie W-MOIIB, Pl. Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.