W-MOIIB rozpoczyna cykl spotkań w terenie

Szanowni Członkowie W-MOIIB  !

W imieniu Zespołu ds. współpracy z samorządami i administracją rządową Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapraszam na spotkania członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych.
Celem spotkań jest pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Skonsolidowanie pozyskanej wiedzy podczas spotkań i przekazanie ich przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym.
Liczymy, że Państwa obecność i zaangażowanie w naszych spotkaniach przyczyni się do ulepszania „komunikacji” na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

Kolejne spotkanie dla miast i powiatów Iława, Nowe Miasto Lubawskie odbędzie się w dniu 09.03.2015r. (poniedziałek)
o godzinie 16.30 w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRACA”, Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka” sala nr 10 (parter), ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1A w Iławie.

Z poważaniem :
Z-ca Przewodniczącego Rady
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
inż. Marian Zdunek

Kolejne spotkania – kliknij link

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Sesja egzaminacyjna odbyła się w dniach 21-28.11.2014 r., zakwalifikowanych do sesji zostało 147 osób, do egzaminów przystąpiło 131 osób. Zdawalność egzaminu zanotowano na poziomie 75%, tj. 10% mniej niż w poprzedniej sesji.
Ceremonii otwarcia uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po XIV Sesji egzaminacyjnej przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną dokonali w dniu 23 grudnia 2014r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Pan Mariusz Dobrzeniecki oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Pan Andrzej Stasiorowski.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili :
– Pan Paweł Papke Poseł na Sejm RP;
– Pani Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego;
– Pani Halina Zaborowska-Boruch Zastępca Prezydenta
Miasta Olsztyna;
– Pan prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki Prorektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– Pan Maciej Kotarski Warmińsko-Mazurski Inspektor
Nadzoru Budowlanego;
– Pan Marek Wójciak Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.

DSC_2388DSC_2385DSC_2399DSC_2400DSC_2414DSC_2410

 

Na stronie PIIB dostępny Serwis Budowlany

Serwis Budowlany, e-Sekocenbud, Serwis BHP, Prawo ochrony środowiska – to cztery dodatkowe usługi dostępne na portalu PIIB, o które została powiększona oferta w 2014 r. dla członków PIIB, mogących bezpłatnie z nich korzystać.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa systematycznie powiększa swoją ofertę informacyjno – edukacyjną dostępną na stronie internetowej PIIB z myślą o swoich członkach i możliwościach podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz ułatwieniu wykonywania zawodu. W tym roku propozycja skierowana do osób należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa została rozbudowana o kolejne usługi, tj. e-Sekocenbud wydawnictwa Promocja, Serwis Budowlany wydawnictwa Wolters Kluwer, Serwis BHP wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Prawo ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer. Każda z zaproponowanych usług jest bezpłatna i może z niej korzystać każdy członek PIIB.

E-SEKOCENBUD

Usługa E-SEKOCENBUD umożliwia dostęp do:

* BAZY CEN MATERIAŁÓW – obecnie ok. 100 tys. pozycji asortymentowych znanych na rynku producentów systemów, powszechnie stosowanych w nowych technologiach robót budowlanych.

* BAZY CEN SPRZĘTU BUDOWLANEGO, która zawiera ceny od firm wynajmujących sprzęt lekki, ciężki oraz różnego rodzaju narzędzia.

* BAZY CEN WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ, która zawiera wyroby, urządzenia i instalacje niezbędne do wyposażenia różnych obiektów budowlanych, jak szpitali, szkół, boisk sportowych, stacji paliw itd.

* BAZY ARCHIWALNYCH CEN ROBÓT I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – niezbędnych do waloryzacji robót i prognozowania zmian w przyszłości.

Oprócz baz cenowych w portalu znajduje się „BAZA WIEDZY”, gdzie umieszczono informacje o nowościach technicznych, aktualizacjach prawnych dotyczących branży budowlanej wraz z interpretacjami, porady ekspertów w dziedzinie kosztorysowania, a także wybrane artykuły z prasy branżowej.

SERWIS BUDOWLANY

Serwis Budowlany jest publikacją elektroniczną prezentującą w przyjazny dla użytkownika sposób informacje z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości i prawa mieszkaniowego oraz wybrane elementy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Usługa SERWIS BUDOWLANY zawiera:

* Analizy problemów – analizy konkretnych zagadnień z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, procedury administracyjnej.

* Orzeczenia – publikacja zawiera stale uzupełniany zbiór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych.

* Linie orzecznicze – zaletą linii jest autorska prezentacja istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych zarówno administracji, jak i sądów, w kontekście określonego zagadnienia prawnego.

* Komentarze eksperckie – omówienia zagadnień, które budzą największe wątpliwości, a tym samym największe zainteresowanie Użytkowników. Napisane przez specjalistów z dziedziny prawa budowlanego, nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

* Wzory dokumentów – gotowe do wypełnienia wzory wniosków, decyzji, umów, pism i protokołów.

* Odpowiedzi na pytania użytkowników – baza kilku tysięcy zgłoszonych przez użytkowników pytań.

* Użytkownik może zadawać pytania specjalistom – opracowaną przez eksperta odpowiedź otrzymuje maksymalnie do 7 dni roboczych.

* Stawki i wskaźniki – m.in. aktualne wskaźniki i stawki z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

* Bazy teleadresowe – dane teleadresowe inspektoratów nadzoru budowlanego oraz urzędów administracji publicznej.

* MPZP – miejscowe plany zagospodarowana przestrzennego.

* LEX Navigator – praktyczne narzędzie obrazujące krok po kroku na interaktywnych diagramach proces inwestycyjny: uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, rozbiórkę i użytkowanie czy decyzji środowiskowych. Diagramy są opatrzone praktycznymi wskazówkami, które pomagają w zrozumieniu kolejnych etapów postępowań.

SERWIS BHP

Serwis jest publikacją, która pozwala na rozwiązywanie problemów ze stosowaniem przepisów BHP. Zawiera akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz przepisów właściwych dla odpowiednich gałęzi gospodarki i rodzajów prac, m.in. budownictwa. Serwis zawiera także komentarze eksperckie z podaniem praktycznych przykładów oraz rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji.

SERWIS PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Prawo Ochrony Środowiska to zaprezentowane w przyjazny sposób informacje z zakresu ochrony środowiska.

Publikacja zawiera prawie 3500 ujednoliconych tekstów aktów prawnych z zakresu:
– ochrony zasobów środowiska,
– dostępu do informacji o środowisku,
– programów ochrony środowiska,
– gospodarki odpadami,
– ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej,
– przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
– samorządu terytorialnego, organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska,
– przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej.

Tak, jak w przypadku pozostałych serwisów, serwis ten jest opatrzony praktycznymi komentarzami eksperckimi, z podaniem przykładów i rozwiązań niezbędnych w danej sytuacji. Dodatkowo serwis ten zawiera praktyczne wzory dokumentów opatrzone objaśnieniami, bazę pytań i udzielonych odpowiedzi przez specjalistów, praktyczne informacje publikowane przez Ministerstwo Środowiska oraz informator teleadresowy.

III edycja turnieju brydżowego – 25.10.2014r.

W dniu 25 października 2014r. odbyła się III edycja turnieju brydżowego W-MOIIB. W turnieju udział wzięło 5 par. Zwycięzcy (miejsca oznaczone I, II, III) oraz pozostali uczestnicy (za udział) otrzymali pamiątkowe statuetki. Turniej odbył się w skoncentrowanej sportowej atmosferze. Przed turniejem oraz po nim uczestnicy wymieniali poglądy zawiązując nowe znajomości jak i odświeżając kontakty.