W-MOIIB uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

Informacja z przebiegu IV posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

W dniu 14 października 2014 roku w siedzibie W-MOIIB odbyło się IV posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB w Olsztynie.
Obrady Prezydium W-MOIIB prowadził Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB, zebrani zapoznali się z informacją z przebiegu Dnia Budowlanych, który odbył się 19 września 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim. Dokonano podsumowania w zakresie spraw organizacyjnych, kol. Władysław Bielski zaproponował, aby podczas następnych uroczystości, oprócz odznaczeń wręczać również wyróżnienia dla Naszych Członków. Propozycję tą postanowiono skierować do Komisji ds. Odznaczeń W-MOIIB.
Następnie Jarosław Kukliński przedstawił informację z przebiegu inauguracji roku akademickiego 2014/2015 oraz informację ze spotkań W-MOIIB.
Wiesława Kędzierska-Niemyjska, Skarbnik Rady omówiła projekt prowizorium budżetowego na rok 2015. Po krótkiej dyskusji postanowiono wnieść kilka poprawek i przedstawić do ponownego omówienia na następnym posiedzeniu Prezydium.
W dalszej kolejności omówiono sposób realizacji współpracy z mediami na rzecz propagowania działań W-MOIIB. Propozycjami działań w tym zakresie mają się zająć kol. Władysław Bielski oraz kol. Arkadiusz Gniewkowski.
Uczestnicy obrad zapoznali się z proponowaną zmianą zakresu ubezpieczenia NNW członków W-MOIIB.
W punkcie obrad sprawy rożne i wniesione kol. Jarosław Kukliński poinformował, że w listopadzie planuje serię spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z W-MOIIB, a także że w dniu dzisiejszym (14.10.2014r.) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.
Na spotkaniu rady podjęto następujące uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB dnia 29.07.2014r.
– regulaminowych dotyczących statusu członków Izby
Na zakończenie spotkania Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB podziękował za merytoryczny przebieg Prezydium Rady oraz zamknął obrady.

Przygotował:
Arkadiusz Gniewkowski
Z-ca Sekretarza Rady
Olsztyn 20.10.2014r.

W-MOIIB na Inauguracjach Roku Akademickiego 2014-2015

W dniach 29-30.09 oraz 01.10.2014r. przedstawiciele W-MOIIB uczestniczyli w Inauguracjach Roku Akademickiego 2014-2015 : – 29.09.2014r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 29.09.2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu – 30.09.2014r. na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 01.10.2014r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

W-MOIIB na Ełckich Targach Budowlanych – 26.09.2014r.

W dniu 26 września 2014r. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w charakterze „Partnera” w Ełckich Targach Budowlanych „Twój Dom na Mazurach”, które rozpoczęły się o godz. 10.00. Ceremonii otwarcia dokonali Jarosław Słoma V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełk.
O godz. 10.30 z naszym udziałem odbył się panel dyskusyjny nt. „Uwarunkowań i kierunków rozwoju budownictwa w regionie”, w którym udział wzięli: Jacek Protas – V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku, Wojciech Kierwajtys – Wicepezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Kamil Rutkowski – współwłaściciel Rutkowski Development, Janusz Hinc – Dyrektor Handlowy Porta KMI Poland.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów miała swoje stoisko w głównej hali targowej wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Ełku, które użyczyło bezpłatnie cześć swojego miejsca na potrzeby Izby.
Całe targi jak i stoisko W-MIIB cieszyły się zarówno w pierwszym (piątek) jak i drugim (sobota) dniu ogromnym powodzeniem co potwierdzają tłumy ełczan przybyłych na niniejsze targi i odwiedzające nasze stoisko.
Przygotował:
Grzegorz Karpa – Dyrektor Biura
Jarosław Kukliński – Z-ca Przewodniczącego W-MOIIB

Informacje z mediów :

http://elk.wm.pl/62577-221757,Elckie-Targi-Budowlane,1578110.html