Materiały do pobrania

Print Friendly, PDF & Email


2021 r.

  1. Materiały ze szkolenia 12.10.2021 r. “Problematyka odbiorów technicznych wymaganych art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane realizowanych przez Państwową Straż Pożarną”

Posadzki drewniane

Okablowanie klasa reakcji

Zmiany w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej

Odbiory PSP

2020 r.

1. Materiały ze szkolenia 12.02.2020 r. “Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich nasypów budowlanych”

Hydroizolacja i stabilizacja wykopów cz. 1

Hydroizolacja i stabilizacja wykopów cz. 2

Hydroizolacja i stabilizacja wykopów cz. 3

Hydroizolacja i stabilizacja wykopów cz. 4

Hydroizolacja i stabilizacja wykopów cz. 5

************************************************************************

1. “Utrzymanie obiektów budowlanych: obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości
wynikające z przepisów Prawa budowlanego, prowadzenia kontroli okresowych i książki obiektu budowlanego” – prowadzenie dr. inż. Jerzy Dylewski, 31.03.2015 r. Olsztyn

2. Konspekt szkolenia “Służebność przesyłu w realizacji inwestycji liniowych.
Zagadnienia cywilnoprawne i administracyjne”
– prowadzenie mec. Jolanta Wawrzyniak, 16.04.2015 r. Olsztyn

3. “Konsekwencje zmiany Prawa zamówień publicznych (dla inwestorów oraz wykonawców) pod kątem konieczności waloryzacji wynagrodzenia, obowiązku wszczęcia procedury
wyjaśniającej w przypadku rażąco niskiej ceny, kryteriów wyboru ofert”
– prowadzenie
ORGBUD – SERWIS Sp. z o. o. Poznań, 23.04.2015 r. Olsztyn

4. Materiały ze spotkania z przedstawicielami Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie,
które odbyły się w dniach 13-15.05.2015 r., można pobrać ze stron internetowych:
Państwowej Inspekcji Pracy
archiwów Państwowej Inspekcji Pracy

5. Materiały ze szkolenia z dnia 06.10.2015 r. – “Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym – część I”  kliknij TUTAJ

6. Materiały ze szkolenia z dnia 22.10.2015 r. – “Problematyka ochrony zabytków w procesie inwestycyjnym”.

Oświadczenie o tytule do nieruchomości

Oświadczenie o zastosowaniu kryterium kwalifikacji wykonawcy

Publikacja – Jan Tajchman, Standardy dla zabytków nieruchomych

Publikacja – karta ateńska 1931

Publikacja – karta wenecka 1964

Publikacja – konwencja o ochronie dziedzictwa_architektonicznego 1985

Publikacja – zabytki, Przewodnik, BDZ Szczecin_2012

Publikacja ICOMS, wartościowanie zabytków architektury

Regulamin dotacji WUOZ 2015

Rozporządzenie MKIDN w sprawie prac, robot i_in. dz. przy zabytkach t.j. 2015

Ustawa o ochronie przyrody t.j. 2015

Ustawa o ochronie zabytków t.j. 2014

Wniosek o korzystanie z archiwum

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BADANIA LUB PRACE_KONSERWATORSKIE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA PODZIAŁ ZABYTKU ALBO ZMIANĘ PRZEZNACZENIA LUB SPOSOBU KORZYSTANIA Z ZABYTKU

WNIOSEK O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW LUB PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE ZABYTKU_NIERUCHOMEGO LUB PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UMIESZCZENIE NA ZABYTKU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW I KRZEWÓW

WNIOSEK O ZALECENIA KONSERWATORSKIE

7. Materiały ze szkolenia z dnia 18.11.2015 r. – “Beton – materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany”

Prezentacja dr Grzegorza Bajorka oraz dr Zdzisława Kohutka

8. Materiały ze szkolenia z dnia 19, 25,26.11.2015 r. – “Nowelizacje ustawy Prawo budowlane w 2015 r.”

decyzja

wniosek

wzory

ustawy zmieniające

Ustawa Prawo budowlane

zmiany prawa budowlanego

9. Materiały ze szkolenia z dnia 20.11.2015 r. – “Inżynier budownictwa w obrocie prawnym – podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające, odpowiedzialność”

Konspekt

10. Materiały ze szkolenia z dnia 12.11.2015 r. – “Nowoczesny warsztat pracy kosztorysanta”

Kosztorysowanie

11. Materiały ze szkolenia z dnia 04.12.2015 r. – “Inżynier budownictwa w obrocie prawnym – podstawowe zapisy umowy, klauzule zabezpieczające, odpowiedzialność”

Konspekt – Inżynier w obrocie prawnym

12. Materiały ze szkolenia z dnia 14.01.2016 r. – “Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski.”

Prezentacja

13. Materiały ze szkolenia z dnia 21.01.2016 r. – “Zmiany w procesie geodezyjnym i kartograficznym – część II”.

Prezentacja

Artykuł 57 – 5

Stanowisko GGK GINB

Odpowiedz MIiR

Odpowiedz GUNB

14. Materiały ze szkolenia z dnia 28.01.2016 r. – :Akademia Inżyniera – Nowe rozwiązania w technice sanitarnej”

Prezentacja TERMET S.A.

Prezentacja UNIWERSAL Sp. z o.o.

Prezentacja DIMPLEX

Prezentacja EW-INVEST

15. Materiały szkoleniowe z dnia 11.02.2016 r. – “Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”

Prezentacja

16. Materiały ze szkolenia z dnia 18.02.2016 r. – “Konstrukcje drewniane – wymagania oraz zasady projektowania i wykonawstwa”

Konspekt wymagania

Konspekt wykonawstwo i projektowanie

17. Materiały ze szkolenia z dnia 25.02.2016 r. – “Głębokie wykopy”

Prezentacja

18. Materiały ze szkolenia z dnia 10.03.2016 r. – “Projektowanie, wykonawstwo, nadzór – problematyka zagęszczania i stabilizacji gruntów w budownictwie. Technologie i ich skuteczność. Zasady projektowania i wykonawstwa”.

Materiał do wydrukowania na szkolenie

Załączniki

19. Materiały ze szkolenia z dni 13, 14, 28.03.2016 r. – “Zamówienia publiczne po zmianach. Kryteria oceny ofert. Rażąco niska cena. Waloryzacja umów”

Prezentacja

19 a. Materiały ze szkolenia z dnia 21.09.2016 r. – “Woda do zewnętrznego gaszenia”

Prezentacja

20. Materiały ze szkolenia z dnia 05.10.2016 r. – “BIM”

  1. Wprowadzenie
  2. navis
  3. 3
  4. revit

21. Materiały ze szkolenia z dnia 18.10.2016 r. – “Ochrona odgromowa” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

21. Materiały ze szkolenia z dnia 19.10.2016 r. – “Eksploatacja obiektów budowlanych (…)”

prezentacja

22. Materiały ze szkolenia z dnia 15 – 16 oraz 17 – 18.11.2016 r. – “Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa. wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa.”

Geosyntetyki – optymalizacja (…)

Wzmacnianie nasypów (…)

23. Materiały ze szkolenia z dnia 04.11.2016 r. – Szczytno

Innowacyjne materiały

OptoSan2016

24. Materiały ze szkolenia z dnia 19.01.2017 r. -“Pompy ciepła”

Prezentacja

Do druku

Poradnik pomp ciepła

25. Materiały ze szkolenia z dnia 16.03.2017 r. – “Wymagania stawiane drogom pożarowym”

Prezentacja

26. Materiały do pobrania z dnia 22.03.2017 r. – “Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w świetle działalności organów nadzoru budowlanego”

Prezentacja:https://goo.gl/K46RYg

27. Materiał ze szkolenia z dnia 10.04.2017 r. – “Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych”

Prezentacja

28. Materiały ze szkolenia z dnia 08.05.2017 r. – “Kontrakty budowlane”

Prezentacja

29. Materiały ze szkolenia 07.06.2017 r. – “Elektroenergetyczny sprzęt ochronny”

Link do skopiowania:

http://aktywizacja.com.pl/pliki/referat_Olsztyn_7.6.2017.ppt

30. Materiały ze szkolenia 27.10.2017 r. – “Wymagania w zakresie przeciwpożarowych instalacji wodociągowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego – najczęstsze problemy”

hydranty wewnętrzne

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

31. Materiały ze szkolenia 20.09.2017 r. – “Aparaty elektryczne”

Ograniczniki przepięć

Zabezpieczenie przed skutkami przepięć

Wkładki topikowe i rozłączniki

31. Materiały ze szkolenia 08.12.2017 r. -“Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju”

Ustawa o efektywności energetycznej

Efektywność bez tajemnic

32. Materiały ze szkolenia 15.01.2018 r. – “Prawo budowlane po zmianach od 1 stycznia 2018. Kompendium aktualnych przepisów”

Najważniejsze zmiany warunków technicznych cz. 1

Najważniejsze zmiany warunków technicznych cz. 2

Warunki techniczne

Bezpieczeństwo konstrukcji

Kontrola utrzymania

KPA najważniejsze zmiany

Zmiany norm

Zmiany ustawy

33. Materiały ze szkolenia 19.01.2018 r. – “Zmiany w prawie wodnym”

Prawo wodne I – własność, klasyfikacja, nieruchomości

Prawo wodne II – zarządzanie i korzystanie z wód

Prawo wodne III – usługi wodne i zgoda wodnoprawna

Prawo wodne IV – przepisy przejściowe

Prawo wodne V – opłaty za usługi wodne

34. Materiały ze szkolenia 02.03.2018 r. – “Przeciwpożarowe wymagania odnośnie palenisk, instalacji oraz elementów wykończenia wnętrz”

Przeciwpożarowe wymagania odnośnie palenisk, instalacji oraz elementów wykończenia wnętrz

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

35. Materiały ze szkolenia 19.06.2018 r. – “Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze”

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym

36. Materiały ze szkolenia 26.07.2018 r. – “Ochrona danych osobowych w świetle aktualnych przepisów prawa oraz praktyczne aspekty ich zabezpieczenia”

Ochrona danych osobowych w świetle aktualnych przepisów prawa

37. Materiały ze szkolenia 10.12.2018 r. (Olsztyn) oraz 11.12.2018 r. (Elbląg) – “Diagnostyka i naprawa uszkodzeń konstrukcji murowych w technologii HELIFIX”

Wpływ projektowania i wykonawstwa

Przykłady uszkodzeń

Wzmocnienia i naprawy

Naprawy murów

HELIFIX

38. Materiały ze szkolenia 01.2019 r. “Samodzielne funkcje techniczne, obowiązki uczestników procesu budowlanego”

Samodzielne funkcje techniczne

39. Materiały ze szkolenia “Praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej wg najnowszych norm PN-EN 62 305 oraz PN-EN 62 561”

Wymagania techniczne 1

Wymagania techniczne 2

40. Materiały ze szkolenia “Przeglądy budowlane w świetle obowiązujących przepisów”

Utrzymanie obiektów budowlanych