W zakładce Szkolenia -- Materiały do pobrania, dostępne są materiały do ściągnięcia na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08.12.2017 "Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju"

OBWODOWE ZEBRANIA WYBORCZE 2017-2018Nr obwod. Zasięg Obwodu

(wg powiatów)

Miejsce zebrań Termin zebrania Maksymalna

ilość delegatów do wyboru

w obwodzie

Członkowie Rady delegowani do merytorycznej obsługi zebrań *
1 Pisz Pisz 06.11.2017 r. 3 Mariusz Dobrzeniecki
2 Mrągowo Mrągowo
14.11.2017 r. 3 Wiesława Kędzierska-Niemyjska
3 Szczytno Szczytno
20.11.2017 r.
godz. 16.30
4 Teresa Siemiątkowska
4 Iława, Nowe Miasto Lubawskie Iława
21.11.2017 r.
godz. 16.30
7 Marian Zdunek
5 Ostróda Ostróda  27.11.2017 r.
7 Jan Kasprowicz
6 Nidzica Nidzica
Zamek Nidzica Cafe&Restaurant
ul. Zamkowa 2
04.12.2017 r. godz. 16.30 2 Jarosław Kukliński
7 Działdowo Działdowo
Hotel Przedzamcze
ul. Zamkowa 9
11.12.2017 r. godz. 16.30 4 Władysław Bielski
8 Giżycko Giżycko
Hotel Wodnik
ul. 3 -go Maja 2
18.12.2017 r. godz. 16.30 5 Władysław Bielski
9 Kętrzyn Kętrzyn
Zajazd pod Zamkiem
ul. Struga 3 A
08.01.2018 r. godz. 16.30 3 Władysław Bielski
10 Bartoszyce Bartoszyce
Restauracja Zacisze
ul. Paderewskiego 1
15.01.2018 r. godz. 16.30 3 Marek Aleksiejczuk
11 Lidzbark Warmiński, Braniewo Lidzbark Warmiński
Hotel Krasicki
ul. Plac Zamkowy 1
16.01.2018 r. godz. 16.30 5 Marek Aleksiejczuk
12 Ełk, Olecko, Gołdap, Węgorzewo Ełk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
ul. Suwalska 64
22.01.2018 r. godz. 16.30 12 Kazimierz Nowicki
13 Elbląg Elbląg
Elbląski Park Technologiczny
ul. Sulimy 1
23.01.2018 r. godz. 16.30 15 Janusz Nowak
14 Olsztyn Olsztyn
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trylińskiego 2
29.01.2018 r. godz. 16.30 47 Mariusz Dobrzeniecki

 

USZCZEGÓŁOWIONY RAMOWY REGULAMIN
zebrań członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych obwodu olsztyńskiego poprzez przeprowadzenie w tym obwodzie wyborów przy użyciu elektronicznego systemu głosowania.

RAMOWY REGULAMIN

zebrań członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych.

 

 • 1

 

Podstawę prawną zwołania zebrania członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych, zwanego dalej „Zebraniem”, stanowią:

 1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.),
 2. Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 3. uchwała okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa w sprawie liczby i obszaru obwodów, liczby delegatów wybieranych w danym obwodzie oraz miejsca i terminu obwodowych zebrań wyborczych.

 

 • 2

 

Celem Zebrania jest wybór delegatów na okręgowy zjazd na kadencje obejmującą lata 2018-2022.

 

 • 3

 

 1. Uprawnionym do udziału w zebraniu jest członek okręgowej izby inżynierów budownictwa zaproszony na zebranie.
 2. Do udziału w zebraniu może być dopuszczony, nie zaproszony członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po dniu 31 sierpnia 2017 r.
 3. Listę uprawnionych do udziału w zebraniu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r., sporządza biuro okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 4. Uprawniony uczestnik zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze.
 5. Każdy członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, nie zawieszony do dnia zebrania, ma bierne prawo wyborcze.
 6. Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym zebraniu.

 

 • 4

 

 1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 • 5

 

 1. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby osób uczestniczących i głosujących.
 2. Zebranie uchwala porządek obrad. Ramowy porządek obrad określa załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 • 6

 

 1. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczący zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium zebrania.
 3. Przewodniczący zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodniczącego zebrania:

 

 1. ogłasza liczbę uczestników zebrania,
 2. kieruje przebiegiem zebrania i dyskusją,
 3. przeprowadza wybory delegatów na okręgowy zjazd,
 4. zarządza głosowania,
 5. ogłasza wynik wyborów,
 6. czuwa nad sprawnym przebiegiem zebrania.

 

 • 7

 

 1. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej i komisji wyborczej, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Komisja skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a komisja wyborcza od 3 do 5 osób.
 3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.

 

 • 8
 1. Komisja Wyborcza:

 

 1. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowe zjazdy,
 2. przygotowuje listę wyborczą,
 3. przygotowuje i rozdaje karty wyborcze,
 4. zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn.

 

 1. Komisja Skrutacyjna:

 

 1. informuje o zasadach głosowania,
 2. odnotowuje oddanie głosu na liście uprawnionych do udziału w zebraniu,
 3. liczy głosy w głosowaniach,
 4. podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
 3. liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się,
 4. liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.§ 91.    Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.3.    Sekretarz komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków, przekazuje przewodniczącemu zebrania.§ 101.    Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika zebrania, na karcie zgłoszenia którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,3.    Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.5.    Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym.7.    Głosować wolno tylko osobiście.9.    Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej tych kandydatów, na których uczestnik zebrania nie głosuje.11.  Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie skreślono liczby kandydatów większej od liczby wybieranych delegatów.13.  Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów. W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów.§ 111.    Przewodniczący zebrania udziela głosu uczestnikom zebrania w kolejności zgłoszeń.
 5. 2.    Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w szczególności:
 6.  
 7. 12.  Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu.
 8. 10.  Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nie skreśloną liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów.
 9. 8.    Do głosowania służy karta wyborcza, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 10. 6.    Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 11. 4.    Uczestnik zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów. W wypadku nieobecności kandydata na zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca kandydata.
 12. 2.    Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie, na karcie zgłoszenia którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 13.  
 14. 2.    Przewodniczący kieruje pracami komisji.
 15.  
 1. zakończenia dyskusji,
 2. ograniczenia czasu wystąpień,
 3. ponownego przeliczenia głosów.
 1. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności, a o ich przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
 2. Przewodniczący zebrania może odebrać głos uczestnikowi zebrania, jeżeli treść lub sposób jego wystąpienia zakłóca zebranie.

 

 • 12

 

 1. Protokół zebrania sporządza sekretarz.
 2. Protokół zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać:

 

 1. listę obecności uczestników zebrania,
 2. protokoły komisji,
 3. listę wybranych delegatów.
 1. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz zebrania.

 

 

 

 

 

Porządek obrad

 

zebrania członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych.

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji wyborczej
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Wybór delegatów
 8. Dyskusja i sprawy wniesione
 9. Zamknięcie zebrania

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata

na delegata na okręgowy zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

 

 

 

Zgłaszający, (imię i nazwisko)…………………………………………………………………….

 

(numer ewidencyjny)…………………………………………

 

 

 

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana ……………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

(numer ewidencyjny) ………………………………………..

 

na delegata na okręgowe zjazdy ……. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

 

 

………………………………………………………….

(podpis zgłaszającego)

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie   …………………………………………………………..

(podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. , dnia ……………………

(miejscowość oraz data zebrania)

 

 

 

 

 

 

Karta wyborcza

zebrania w obwodzie wyborczym

 

 

……………………………………. , dnia ……………………

(miejscowość oraz data zebrania)

 

w wyborach delegata na okręgowy zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

 

 

 

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30