Okręgowa Komisja KwalifikacyjnaOsoby, które uzyskały już uprawnienia budowlane i zamierzają pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie, zapraszamy do kontaktu z Ewidencją członków
w sprawie wpisu na listę członków – 89 527 72 02.

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.
Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Przykładowe wyjaśnienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj

Dokumenty do pobrania:

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)   rozporządzenie

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia, od 25 września 2014 r. – dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia, praktykę odbytą przed 25 września 2014 r. – dokumentuje się w książce praktyki zawodowej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) czynne:

  • poniedziałek    09.00 – 17.00,
  • wtorek               07.00 – 15.00,
  • środa                 07.00 – 15.00,
  • czwartek            07.00 – 15.00,
  • piątek                 07.00 – 15.00.

nr  tel. 89 522 29 95; adres  mailowy okk@wam.piib.org.pl

nr konta do wpłat opłaty kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:

BGŻ S.A. O/Olsztyn, 20 2030 0045 1110 0000 0045 6130