* * * Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby drogą elektroniczną bądź telefoniczną! Dziękujemy! * * *

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Print Friendly, PDF & Email


Biuro obsługi Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (pokój nr 214) czynne jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach:

   • poniedziałek – środa: 07:00 – 15:00
   • czwartek:  08:00 – 16:00
  • piątek: 07:00 – 15:00

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 89 527 72 02
lub drogą mailową pod adresem 
oroz@wam.piib.org.pl

 • Skład Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej:

Lilianna Majewska-Farjan – p.o. Rzecznik Koordynator 

 1. Grzegorz Danilewicz
 2. Jan Gruszewski
 3. Marek Kowalczyk
 4. Dariusz Stecki
 5. Waldemar Tomczuk
 6. Dariusz Urbański

Relacja ze szkolenia OROZ w Warszawie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA CZŁONKÓW IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W trosce o inżyniera Samorząd zawodowy, jakim jest PIIB, zrzeszający ponad 100 tys. inżynierów, posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ma za zadanie, jako jeden z 14 podstawowych ustawowych obowiązków, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej swoich członków. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające odpowiednie do wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważana jest działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca: – projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego; – kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; – kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; – wykonywanie nadzoru inwestorskiego; – sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w pkt. 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalno- ści i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją (uprawnieniami budowlanymi) wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Zakres odpowiedzialności za wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie został określony w art. 12 ust. 6 ustawy. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Zgodnie z art. 95 Prawa budowlanego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie które: – dopuściły się występków określonych w art. 90 i 91 ustawy Prawo budowlane lub wykroczeń określonych w art. 92 i 93 w.w. ustawy; – wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne; – nie spełniają lub spełniają niedbale obowiązki; – uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru. Odpowiedzialności zawodowej podlegają również te osoby, które zostały ukarane np. przez sąd powszechny w postępowaniu cywilno-prawnym lub przez organy nadzoru budowlanego w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku zaistnienia w.w. okoliczności powodujących odpowiedzialność zawodową osób, których one dotyczą, właściwy organ samorządu zawodowego, tj. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zobowiązany jest do bezzwłocznego wszczęcia i prowadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego postępowania wyjaśniającego z urzędu, po otrzymaniu informacji o wystąpieniu takich okoliczności w stosunku do konkretnego członka izby. Postępowania wyjaśniające OROZ wszczyna również na wniosek organu nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego) właściwego dla miejsca popełnienia czynu karalnego lub stwierdzającego popełnienie takiego czynu. Działanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej może być spowodowane także wnioskiem lub skargą uzyskaną od osób trzecich. Z rejestru otrzymanych spraw – odnotowano, iż PINB lub WINB zwracał się o wszczęcie sprawy w przypadkach, kiedy naruszone zostało Prawo budowlane lub nastąpiły istotne odstępstwa od projektu w trakcie realizacji robót budowlanych. Przewinienia w większości przypadków dotyczyły prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami i niedbale prowadzonej dokumentacji budowy lub jej braku. Polegały one np. na zmianach: geometrii konstrukcji dachu, wymiarów otworów w elewacjach, usytuowaniu budynku lub trasy przebiegu mediów na działce czy też przesunięciu ścian. Nie zawsze były to błędy techniczne i niejednokrotnie uprzednio przy zastosowaniu właściwych procedur mogłyby być bez problemu wyeliminowane lub zalegalizowane. Najwięcej spraw dotyczyło kierowników budów, oskarżeni w następnej kolejności projektanci i inspektorzy nadzoru, coraz więcej skarg dotyczy osób sporządzających protokoły z kontroli technicznych dotyczących utrzymania obiektów budowlanych. W przeważającej części przypadków Rzecznik wszczynał postępowania wyjaśniające na wniosek PINB lub WINB, pozostała część – z urzędu na skutek wniosku, skargi czy informacji uzyskanych od osób trzecich, przykładowo od wspólnot mieszkaniowych i inwestorów. W sprawach odpowiedzialności zawodowej, poza skargą odnośnie sporządzonego protokołu z kontroli technicznej i nierzetelnie sporządzonej opinii technicznej, pozostałe dotyczyły przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych głównie przez projektantów, nierzetelnego wypełnienia obowiązków przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Najczęściej miały one miejsce przy realizacji budynków jednorodzinnych oraz innych niewielkich obiektów. Zgodnie z art. 98 obowiązującej ustawy Prawo budowlane w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego. Według art. 26 pkt. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(t.j. z 2014 r. poz. 1946) OROZ prowadzi postępowania wyjaśniające, jest odpowiedzialny za zgodny z prawem przebieg tego postępowania oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby. Powyższe wskazuje, że tylko OROZ może być oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym. Oznacza to także, że jest on powołany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej po rozpoznaniu sprawy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania lub sporządza wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, a w przypadku stwierdzenia, że jakiś czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa lub wykroczenia zawiadamia właściwe organy np. prokuraturę. Wykonywanie szeregu funkcji w budownictwie wymaga w Polsce posiadania uprawnień budowlanych. Dotyczy to prac wymagających umiejętności fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych. Jednak od osób sprawujących te funkcje wymaga się, aby wykonywały je zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. Rośnie liczba spraw skierowanych do rzecznika, a wystarczyłoby nieco więcej staranności i uwagi, aby ich uniknąć. Tendencję wzrostową wykazuje również ilość przekazanych wniosków o ukaranie osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie przez organy nadzoru budowlanego. W 2014 r. na 22 wszczęte przez Rzecznika postępowania, 17 było podyktowane wnioskami Powiatowego lub WINB (najczęściej w wyniku przeprowadzonej kontroli następuje stwierdzenie naruszenia prawa). Z analizy wszczętych postępowań wyjaśniających wynika, iż konieczność wnioskowania o ukaranie członków izby występuje głównie w przypadkach niedokładnego, niedbałego lub niejednokrotnie złego wykonywania przez nich zadań lub przyjętych obowiązków. W takich okolicznościach Rzecznik, nie zawsze może działać jako obrońca członków izby inżynierów. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej inżynierów i techników stoi na straży przestrzegania obowiązującego w budownictwie prawa.

Autor: Halina Wasilczuk, Rzecznik Koordynator W-MOIIB, Inżynier Warmii i Mazur Nr 2 listopad 2015 r., str. 15.