Materiały ze szkolenia z dnia 07.06.2017 "Elektroenergetyczny sprzęt ochronny" znajdują się w zakładce Szkolenia ---> Materiały do pobrania

UPRAWNIENIA BUDOWLANEUroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych odbędzie się w dniu 01.07.2017 r. (sobota)
o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park,
Aleja Warszawska 119 w Olsztynie
.

Program uroczystości:
10.00 – 10.15 Słowo wstępne – otwarcie
10.15 – 10.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji
10.30 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji II/2017
odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 10:00.

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać od dnia 10 lipca 2017 r.
do
dnia 1 sierpnia 2017 r. (termin ostateczny). Kompletne wnioski można składać
osobiście w biurze W-MOIIB lub przesyłać pocztą tradycyjną.

Informacje na temat przygotowania wniosku o nadanie uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj – przyjmowanie wniosków na egzamin na uprawnienia budowlane.
Zapraszamy do zapoznania się.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OKK W-MOIIB pod numerem telefonu
89 522 29 95 lub drogą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl

UWAGA: nowy numer rachunku do wpłaty opłat kwalifikacyjnych
Bank Millenium 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

Osoby, które uzyskały już uprawnienia budowlane i zamierzają pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie, zapraszamy do kontaktu z Ewidencją członków
w sprawie wpisu na listę członków – 89 527 72 02.

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Okresy praktyki wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.
Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Przykładowe wyjaśnienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj

Dokumenty do pobrania:

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)   rozporządzenie

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia, od 25 września 2014 r. – dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia, praktykę odbytą przed 25 września 2014 r. – dokumentuje się w książce praktyki zawodowej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1195 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, można znaleźć TUTAJ.

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) czynne:

  • poniedziałek    09.00 – 17.00,
  • wtorek               07.00 – 15.00,
  • środa                 07.00 – 15.00,
  • czwartek            07.00 – 15.00,
  • piątek                 07.00 – 15.00.

nr  tel. 89 522 29 95; adres  mailowy okk@wam.piib.org.pl

nr konta do wpłat opłaty kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:

Millenium Bank 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501