UWAGA: od 24.06.2020 r. (środa) rozpoczynamy elektroniczną rejestrację wniosków na uprawnienia budowalne w sesji II/2020. Szczegóły poniżej!

Wpis na listę członków

Print Friendly, PDF & Email


Warunkiem wpisu do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest dostarczenie do biura izby wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis na listę członków W-MOIIB (oryginał) wraz z wymaganymi załącznikami:

• oryginał uprawnień budowlanych lub poświadczona notarialnie kopia (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu) lub kopia uprawnień niepoświadczona, jeśli zostały wydane przez W-MOIIB
• kopia dowodu wpłaty wpisowego 100 zł na konto podane na druku wniosku.

Wnioski o przyjęcie do izby są rozpatrywane są na posiedzeniach Rady W-MOIIB.

Druk wniosku jest dostępny w biurze izby lub do pobrania tutaj.

Numery kont można sprawdzić tutaj.

Kontakt do Ewidencji członków: 89 527 72 02, e-mail: wam@piib.org.pl